ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගුත්තිල ගුරූ

ගුත්තිල ගුරූ

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2024-April

ඉහල යනු බලා
සැනසෙන්න නොහැකි වූ
තම බලය වැඩි කරන්
අනිත් අය පැරද වූ
රැවටීම වංචාව
තුලින් දිනුමක් පැතූ
බෝධිසත් චරිතයට
කැළලක් ද
ගුත්තිල ගුරූ