ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගුත්තිල කාව්‍යයේ සිත්ගත් කවි

ගුත්තිල කාව්‍යයේ සිත්ගත් කවි

වෑත්තෑවේ නා හිමි
2021-September

පිපි සමන් කුසුමන් පටින් තන රන් හසුන් මන් මෙන් බැඳේ
ලඹ සවන් දිගු රන් පසින් දන නෙත් මුවන් බඳිමින් තදේ
මද පවන් වැද ලෙළ පහන් සිළු මෙන් රැඟුම් දෙන රන් බඳේ
දිලි ඔවුන් රූ සිරි නුවන් වන් බඹ වුවත් දැහැනින් මිදේ

ප්‍රබෝධිත සමන්පිච්ච මල් මෙන් පයෝදර නම් වූ හංසයන්
සිත් වූ පරිදි බැඳගෙන, එල්ලෙන කන් නමැති දික් ස්වර්ණි
පාශයෙන් ජනයාගේ නෙත් නමැති මුවන් තදින් බඳිමින්, මඳ
සුළඟ වැදී සෙලවෙන පහන් සිළු මෙන් නර්තනය කරන
රන්වන් සිරුරින් බබලන ඔවුන් ගේ රූපශ්‍රීය ඇසට විෂය
වුවහොත් මහා බ්‍රහ්මයා පවා ධ්‍යානයෙන් අත් මිදෙයි.