ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගුත්තිල ඇදුරාණෙනි !!

ගුත්තිල ඇදුරාණෙනි !!

පරාක්‍රම නිරිඇල්ල
2021-April

ඔබෙන් ශිල්ප නිම කළ සිසු මූසිල
කියා සිටින වග අසනුය ගුරුතුම
පවිටු දුදන ගති ඇති අදමිටුවෙක
කියා නිගරු නොකරන් මට මෙලෙසින

වසර සතින් ඔබෙ මහ සිප් සයුරත
තරණ කළෙමි නැණ නැවිනිය සිතු ලෙද
එයිනි එපිටද ඔබෙ සිප් පරයන
සයුරු සතක් විය මා තරණය කළ

සයුරු අටක සිප් දුටු මම ගුරුතුම
ඔබෙ සිප් සයුරෙහි දුටුවෙමි පටු බව
එයිනි උගත් පටු නැණ ඇති දන හට
මගෙන් ශිල්ප දෙමි වෙද එහි කිසි දොස

ඇදුරු තුමනි පරසිඳු මුළු දඹදිව
තරණ කෙරුව මා එසියල් සයුරත
කරණ සඳෙහි උන මෙත්නෙන එතරත
මරණු කිමද මා බැට කැට මුගුරින