ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කොට්ට පොල්

කොට්ට පොල්

සුනිල් ලීලානන්ද පෙරේරා, රත්නපුර
2021-December

සිලෙච්චි මාමාගේ වරිච්චි ගේතුල
නැටිච්චියක් රඟදෙයි
පැලිච්ච රබාන වරිච්චි බිත්තියේ
කරබාගෙන හිඳිතෙයි
ඉදිච්ච වරකෙට කාක්කා කොටකොට
කොහැල්ල ගාගනිතෙයි
කැඩ්ච්ච් කොන්ඩය අතින් හදහද
උඩ්ච්චි ගෙන් පිටවෙයි

හැලිච්ච කටුටික මුලිච්චි වෙනවට
සිලෙච්චි කලබල වෙයි
ඇරිච්ච දොර ලඟ සෙලෙච්ච් නැන්දා
කෙස්ස කඩා හඩතෙයි
කිරිච්චියක් ගෙන තොලොංජි කරනවා
ගේ වටේට දුවතෙයි
සිලෙච්චි මාමා නොදන්න තාලෙට
කරුංකයක් විකතෙයි