ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කිරි

කිරි

සම්මානී විජේසිංහ
2023-January
දිගු මගෙක තැනින් තැන
දෙපස තණ ඇතිරි දැක
ඇවිද විඳ දිවි ගෙවන
ගව රැළක් පසු පසින
හෙමි හෙමින් පා නගන
ගෝපිකාවක්මි මම
උලා කා ළතණ පත්
කටු පඳුරු -නිදිකුම්බ
සුදු කිරෙන් ලොව පුදන
එළදෙනක අරුමයක !
සුදු කිරෙහි කටු නොමැත
තණ පතක් හෝ නොමැත
කිරම පමණකි පරම
ලොවම සනහා වඩන
එළදෙනුන් හිමි වුවද
කිරට හිමිකම් කිවද
මට නොවේ තණ පතින්
කිරි නිපදවන වරම .