ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කබාය ඉරිලා

කබාය ඉරිලා

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
2022-September