ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කඩදාසි මල්

කඩදාසි මල්

චමුදිත ධනරංජන
2022-January

ඇඳුමින් පැළඳුමින් අති නවීනය ඇය
මහපොළවටත් ඉහළින්
කඩිනමින් දෙපා තබමින් යයි
අහස අල්ලන්න මෙන්
‘කොම්පියුටර්’ පන්තියට
අපල දුරුවන්න ස්ප කළ යන්ත්‍රරාජයාත්
ඉනේ බැඳගෙන