ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔලිඳ කෙළි සහ ඩොලර් $ කෙළි

ඔලිඳ කෙළි සහ ඩොලර් $ කෙළි

නිමල් රංජිත් කන්දමුල්ල - ඉතාලිය
2021-June

ඔලිඳ තිබෙන්නේ කොයි කොයි දේසේ
ඔලිඳ තිබෙන්නේ බංගලි දේසේ
ගෙනත් සදන්නේ කොයි කොයි දේසේ
ගෙනත් සදන්නේ සිංහල දේසේ

ඩොලර් $ තිබෙන්නේ කොයි කොයි දේසේ
ඩොලර් $ තිබෙන්නේ බංගලි දේසේ
ගෙනත් සදන්නේ කොයි කොයි දේසේ
ගෙනත් සදන්නේ සිංහල දේසේ

අනේ කුහුඹුවනේ තොපිටත් රජෙක් ඇත්තේ