ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබ ගිහිං

ඔබ ගිහිං

අශෝක හඳගම
2022-October

ඔබ දුර ගිහින්
මට කවරදාවත්
ලං වෙන්න බැරි
ඈත දුරකට ඔබ ගිහිං

රෑ පුරා මගෙ මුවේ දැවටුණු
සුවඳ තැවරුණු හුස්ම පොද ඔබෙ
අරං ඈතක ඔබ ගිහිං
එකම සයනක ලඟින් සිටියත්
ඈත දුරකට ඔබ ගිහිං
මට කවරදාවත්
ලං වෙන්න බැරි
ඈත දුරකට ඔබ ගිහිං

එකම හීනය බෙදාගන සිටි
ඒ දවස් මතකයට මුහු කොට
යලිත් නොඑනට ඔබ ගිහිං
මතක පමණක් මට උරුම කර
ඈත දුරකට ඔබ ගිහින්
මට කවරදාවත්
ලං වෙන්න බැරි
ඈත දුරකට ඔබ ගිහිං

Asoka Handagama