ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබයි රම්‍ය තරු එළිය

ඔබයි රම්‍ය තරු එළිය

චමින්ද ලියනගේ - බලංගොඩ
2023-July

එදා මෙන් අදත් කිත් සයස් විස්වෙ රැන් දූ
කලාවෙන් විකුම් පෑ අපේ පිං බිමේ මේ
කැලුම් දී යුගත් තාරකාවක් පහන් වී
තැනූ සෞම්‍ය නිර්මාණ සිත් නෙත් පිනාලයි,

රැඳී තක්සලාවේ විදා ඤාණ ධාරා
දැයේ දූ පුතුන්ටත් දෙවා සිල්ප රාශී
දැහැන් ගන්වලා සිත් සබාවන් සනස්වා
සුරම්‍යයි රසින් යුත් බසින් පෑව විස්කම් ,

සිතුම් වැල් විදාලා අනන්තේ සොයා ගොස්
අපේ කව් සිලෝ ගී රටාවන්ට යාවී
පිදූ ගී අනෝමයි රසේ නම් නිමක් නෑ
රැඳී ඒ දැහැන් හී දිනේවා දිගාකල්,