ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබම වේය දෑ ගී කෙත පුරා සඳ,

ඔබම වේය දෑ ගී කෙත පුරා සඳ,

නදී ශානිකා - මහනුවර
2023-July