ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඔබද හෙළයට කුමුදෙකී, ගඟුලෙකී , පහනෙකී, ….පවනෙකී

ඔබද හෙළයට කුමුදෙකී, ගඟුලෙකී , පහනෙකී, ….පවනෙකී

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2023-July