ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

එහෙම වෙච්ච……..

එහෙම වෙච්ච……..

මේනු හෑගොඩ
2021-February

හදවතක් රත්වෙච්ච
මදහාස මැලවිච්ච
වදන්වැල් ගොළුවෙච්ච
දැක්ම විසකටු වෙච්ච
කඳුලු කැට දිලිසිච්ච
නුරා මල් පරවෙච්ච
හදවතම ගල්වෙච්ච
ආයෙමත් රැවටිච්ච
අඳුරු සිතුවම් වෙච්ච
රන්හුයෙන් ගිලිහිච්ච
ආදරේ………..නැතිවෙච්ච

හිනාවෙන් ඇරඹිච්ච
කතාවට ලංවෙච්ච
සීතලේ තෙරපිච්ච
අතරමඟ හමුවෙච්ච
රැය නින්ද නැතිවෙච්ච
ගං දියේ ගෑවිච්ච
මලයි විකසිතවෙච්ච
මුදු පිරියමවෙච්ච
දිවි සුසුමක්වෙච්ච
වරෙක ගිනිසිල වෙච්ච
පෙම් වදන් ගැලපිච්ච
දළු දමා වැඩිවෙච්ච
රන්හුයෙන් පැටලිච්ච
ආදරේ………හමුවෙච්ච