ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

එදා සහ අද

එදා සහ අද

රවිබන්ධු විද්‍යාපති
2021-October

එදා අද මෙන් නොවී දිවිපෙත්
රුදුරු අඳුරම සැම’ත රජවී
බිහිරි කරවන සැවොම දෙසවන්
ගැඹරෙ නිහඬතා දසත ඇසුනී
එදා සැමතැන වර්ණ නොමවී
කළුව කළුවම ඇසට පෙනුනී
චලන වූ මුත් සලිත සැමදේ
නිසලතාවම ලෙසින් දැනුනී

අද එදා වගෙ නොවෙයි හැමතැන
මිනිස් ඇස් අඳ කරන එළි එළි
හැම විටම කන් තුලට එන්නේ
පිස්සු හැදෙනා සද්ද දසතින්
බලන හැමතැන කලබලෙන්
ඇස් කරකවන මහ පාට ගොඩවල්
දුවයි හැමතැන හිත් සලිත වෙන
වේග රිද්මික චලන ගොන්නක්

28.08.2021