ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

එතනය සිතක ගිම් නිවෙනා නවාතැන

එතනය සිතක ගිම් නිවෙනා නවාතැන

නදී ශානිකා - මහනුවර
2024-May

හදවත පොබකරන සිත සනසන
ගමන
නිදහස පිරිනමන සිහිලස නිති
විඳින
මදහස මුව රඳන සතුටක සිරි
ගෙනෙන
සොඳුරුය මේ යනෙන දුම්රිය
ගමන

කවුළුව අසල ඉඳගෙන රිසි ලෙස
විඳින
ලැබුව ත්‍යාගයකි මන සිහිලස
ගෙනෙන
දියදම රඳන සෝබාදම මන
පිනන
මිලක නොරඳමින සැමටම සුව
සදන

එහෙ මෙහෙ පද්දමින නැළවිලි
ගී ගයන
නල මුසු කරමින නෙක සුවඳක
ලකුණ
දුටු හැම විඳින ගමනක දුම්රිය
යනෙන
නැඟි හඬ නලාවෙන ගමනක
ඉම කියන
සුදු සේලයෙන ශිඛර මත රූසිරි
වරුණ

මෙලෙසක රැඳුණ මහ බරපොදි
අත හරින
ක්ලේශ රැඳුන සිත නික්ලේශීම
වෙන
සසරක ඉම දකින මරණය මැරුණ
තැන
එතනය සිතක ගිම් නිවෙනා
නවාතැන