ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇදුරු නන්දනිය

ඇදුරු නන්දනිය

නිලුපුල් ප්‍රියංකර
2023-December

ගලන ගඟෙන් ඇරඹූ, එවකට දැරිය
නෙලන ලදිය බුහුමන් ගායන සැරිය
අහන කලෙක අදටත් ඒ හඬ සිරිය
දැහැන සමවැදෙයි දිවමතුරක් වැනිය

හඬින් උසක වැජබෙන මුදු භාෂිනිය
හදින් ස්වර ගයන මනහර නාදනිය
හිසින් නොහැර, රැක අදීන ජානනය
නිතින් ගී ගයන පෙම්බර ලාලනිය

මිටින් නොහල නිවහල් නව පන්නරය
බසින් ගළප ඔළු සේදුව යන්තරය
නිතින් අවදිකළ ජනමන වින්දනය
පෙමින් හැඩකළා ජාතික චින්තනය

ඉඳුර, වැජඹෙනා ගී ලොව රාජිණිය
සොඳුරු ඉසව් දුටු සාහිතවේදිනිය
මධුර හඬැති දුර්ලභ , අති පූජනිය
ඇදුරු නන්දනිය, නන්දා මාලිනිය