ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇගෙ තුන්දරු,….

ඇගෙ තුන්දරු,….

නික් ග්ලෙන් - උතුරු අයර්ලන්තය
2023-August

නිමිත්ත; මෑතකදී කාගේ හෝ නොසැලකිල්ල නිසා තුන්දරු වැදුමකට ගිය මව අවසන් ගමන් යෑම.

නිවමින් සරතැස පැමිණිය කලලය කුස, රන් රන්, සේමා
සිඹිමින් පිලිගෙන, විඳගත් විලසට තුට දන්වන්, කෝමා
රැඳෙමින් අසලින් අපහසු දින වල සිඹ පෑ පෑ, පේමා
පැතුමින් ඉපිලෙන හද ගැබ නංවන හඬ, දැන් දැන්, බෝමා

නෙලමින් ඉඳුවර, විල් තෙර තණ බිස හිඳ මල් දම් බන්ඳා
සිසිලෙන් මදනල සවනට රහසක් කියු රුං රුං සෘන්දා
අවරින් යන හිරු විසිකර සිත්තර නෙක, පාටින් අන්දා
වැඩෙමින් දින දින, දඟ කර රිදවන, වධ, තුන් සිත් වින්ඳා

සිසිලෙන් පොහොදා, ශිකරය මත්තෙන් සඳ නැං වී ආවා
ගනිමින් දින සති, නව මස් පැමිණිය, සිත චංචල් පෑවා
නගිමින් බහිමින් කොඳු ඇට බිඳිමින් ගත ඔද්දල් බෝවා
දකිමින් කිරි මුව, වෙද හෙද ගෙදරට පය ඉක්මන් වූවා

දරමින් නෙක වධ, පැවසුව පසුවත් නැත ආවේ නෝනා
සඳමින් උවනත මැලවෙනු දැක දැක නෙත් හැංගූ පේනා
මුදමින්‍ කඳුලක් සත්සර වැයු හද තිත තිබ්‍බා වීණා
වදමින් තුන්දරු, ඔහු හා තනිකල, ඇය ආයේ නේනා!!

– මැණික් ග්ලෙන් –
උතුරු අයර්ලන්තය
21/07/23