ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇගයිය යුතු උදවිය..!

ඇගයිය යුතු උදවිය..!

දක්ෂිණී සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා - දෙහිවල
2024-June

දකිනා විටදි මෙය සිතුනා පවසන්න…
දිරනා කඳක් වීලත් ඒ
දිරිදෙන්න…
හදනා එගස තම යුතුකම කරවන්න…
යොදනා මහන්සිය යුතුමය
අගයන්න…

වැටෙනා කලදි යම් කෙනෙකුට
අතදෙන්න…
සිතෙනා එකත් මහ පිනකිය
සලකන්න…
නොදෙනා විටදි දිරියක් ඔබ දැනගන්න…
කෙරෙනා පව මහත්, එය හැක පලදෙන්න…

නොමනා දෙයට උඩගෙඩි දී ඔසවන්න…
බලනා ඇත්තො උන්නත්, වැසි වස්සන්න…
දිලෙනා ඇත්තෙකුව සැබවින් අගයන්න…
සිතනා අය විරල බව හැක දැකගන්න…