ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආපසු හරවන විසුද්ධි මාර්ගය.

ආපසු හරවන විසුද්ධි මාර්ගය.

ලයනල් ගමගේ ඌරුමුත්ත
2024-May

ආශාව ප්‍රහීන කරමින්
නිර්වාණ පටිපදාවට
සක්මන් කරන
වියපත් යතිවරුන්ට
රන්වන් සන්නස්පත්
පවන් සලන විජිනිපත්
පිළිගන්වති ගෞරවයෙන්
නායක පදවියට
තව දුරක් වඩින්නට
සංසාර ගමන