ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආදරේ ගීතේ

ආදරේ ගීතේ

කූෂි හේවගේ - ෆෙරේන්සි ඉතාලිය
2021-October

තනි ඉරකින් වත් නෑ කැපුවේ
අකුරු පේලි අමුණා ගනිමින් ලියූ ,
ආදරේ ගීතේ..
උක්ත ආඛ්‍යාත යොදමින්
පබැඳූ පද වැලක් වූයේ
සප්ත ස්වරයට සම වන්නට දෝ..
ආදරේ ගීතේ. ./

තත් යොදා තැනු පද අස්සේ
සොයා සැනසී නෙලා ගත් ඒ
සප්ත ස්වරයේ ඇරඹුමයි මේ
ආදරේ ගීතේ…
ආදරේ ගීතේ..

සරිගම ගලපා නිවන්නට වූ
කැලඹු සිත් අහසේ..
වින්දේ ඇයි මේ තරමට,,මේ
ආදරේ ගීතේ..ආදරේ ගීතේ..