ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවැසිමයි පිපෙන්නට රතු රෝස

අවැසිමයි පිපෙන්නට රතු රෝස

දියත් රන්සර අතපත්තු - පුලතිසිපුර
2023-June

ඉඟිලෙන්න තනද්දිත් උගුලලා පියාපත්
අස්වසන කඩඉමත් ගිණිලෑවා අයා නෙත්
ගන වලා රොක්වෙමින් කළුවරක් වසාගත්
පැහැබරට කිම කොමා,දයිවයෙන් වෙලාගත්

නෙක රටා හැඩ දමා නෙතු බැදෙන විලසකට
සීරුවට නිම කළත්, වාතලයෙ යයි දුරට
ගිලිහුනත් අත් මිදී ඉඩ අරන් පිටතකට
වැටකඩොළු සිහිනයකි!සරුංගල් රැකුමකට

තැලෙන තැන තැලෙනමුත්, යදමකින් බැඳලන්න
රිඳුමි ඉවසා දරා බොර පාට සඟවන්න
පසුතැවිලි තව මොටද නැඟි සුසුම් වියැකෙන්න
මුතු මැණික් ඔපදමනු පැහැයකින් දිලිසෙන්න

සරතැසට ගතු කියන කෙම්බිමත් ඉරිතලා
ගිගුම්දෙන හඬ තුලත් සාපයක් ලියවිලා
රතු රෝස පිපෙන්නට වාලුකාවට පෙති විදා
තෙත බිඳක් ඉහාපන් මිනිසුනේ හිනැහිලා