ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අයියෝ ලංකා!

අයියෝ ලංකා!

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2023-August

නෙක පැහැ මල් පිපුනේය සඳ පායා දිලුනේය

ලියනට තැත යෙදුනේය කවි සිත නිදි වැදුනේය

සිත මව්‍ රට ගමනේය අයියෝ යැයි සිතුනේය

එක එක දේ ඇසුනේය සතුටක් නොම දැනුනේය

ලොකු වියවුල් තිබුණේය ටිකකට යට ගැසුනේය

නැතිවූ බව හැඟුනේය නැතිකළ බව නොදැེනේය

තෙල නැත ගිණි නැගුනේය තෙල ඇත ගිණි නිවුනේය

බිම අරගල සැදුනේය අරගල බිම දැමුනේය

මහ පුටු හිස් කෙරුනේය පුරවනු දැක වමනේය

හොර රැළ නිති රැකුණේය යළි කරලිය රඟනේය

අත පා පිට ඇදුනේය රට කන ටික ලැබුණේය

අපි ගොඩ යැයි සිතුනේය ඉන් කා බී නිදනේය

පොත පත උඩ ගුවනේය ඉගෙනුම බිම ඇනුනේය

ඔසු සැපයුම මැරුණේය ලෙඩ හැදුනොත් ගොඩනේය

නෙත බැඳි පට ලෙහුනේය නිවරද බැඳ තැබුනේය

මුර දෙවි පඩි ලබනේය වැට ගොයමත් බුදිනේය

දුගියන් වැඩි වන්නේය උන් දරු කුසගින්නේය

මහ උන් එය දන්නේය වගකට නොමගන්නේය

අදිමින් රට යන්නේය තද බොරු කරමින්නේය

වැසියන් ඔහෙ ඉන්නේය අළු යට ගිණි වන්නේය