ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අමුතු කොදෙව්ව !

අමුතු කොදෙව්ව !

මාවැලි කුමාරී කුලතුංග - මහනුවර
2023-April

චන්දය නොතියන්නටම බලමින් මාන
ගන්ධය දසත පතුරා බොරු වපුරාණ
වන්දිය ගෙවන්නට අප පිට පටවාන
තුන් බිය විඳවමින් හිඳිමුද ඉවසාන

පිට රටවලට ණය යදිමින් අතපාන
වටකර හොඳම තැන් අනුනට විකුණාන
“මට විතරමයි හැකි” යයි උඩු බුරලාන
හෙට තව හිනැහේවි නැහැ කිසි අනුමාන

ණය ලැබු කලට කාහල නාඳය පාන
ලය මානයේ පෙර දැකුමක් නැති ගාන
දිය කෙළිනා සැලිය තුල කකුළුව ගාන
මෙය නම් කොදෙව්වකි ගවයන් රඟපාන