ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අම්බපාලීලා ගේ පුලුළුකුල්

අම්බපාලීලා ගේ පුලුළුකුල්

තුෂාරි ජයසිංහ - මහනුවර
2024-April

පුලින තල මැද ගිනි ගනිද්දී
දිනිසුරු ට හිමි වුණු දවස්
මුතුම පිණි පොද විසුරුවා හැර
සිහිල් කළ සොඳුරුම සවස්
හිසින් සන් කර ඉගිලි යන්නට
තැත් කරන පුන් තුඟු මනස්
සිප වැළඳ දිය කෙලින විල් මත
පිපුනි කොඳ මල් දස දහස්

පුළුල් උකුලක පහසු සයනෙක
නිදි වරා කල් මැරු දවස්
අගට එක් විය ළමැද තෙත් කළ
හසඟනන් හෙලු කිරි කලස්
වඩා හිඳ වූ අනවතප් තෙර
දුව පැන්න සුදු රාජ හස්
දෝත පුරවා දෙව් ලොවින් වැඩ
නිදයි සළමින් හිනා රැස්

රටා පිරි මැදි මිදුල හවසට
බලා සිටියට පා පහස්
නිශා කත පොරවද්දි සළුපිළි
කළුම පාට ට හුරු දවස්
පළල් කකුලක වැදී මැකෙනට
පිනක් කර නැති ඒ රහස්
කියා ගන්නට නොහැකි වී ඇත
ලතවෙනා සිතුවිලි සහස්

2024.03.08