ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අපෙ අම්මා මැතිනිය

අපෙ අම්මා මැතිනිය

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
2023-May