ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

..’අතකස’ ලන්ඩන් කවි පිදුම…

..’අතකස’ ලන්ඩන් කවි පිදුම…

ලක්විජය සාගර පලන්සූරිය
2023-May

..’අතකස’ ලන්ඩන් කවි පිදුම…

අසූ අට වසර පෙර බක්මසදි
අතකස කොළඹ බිහිවි
එහි මතකය පැදි හා සැසදි
ලන්ඩන් කවි කියයි ඒ රස කිමිදි…

සිරිලක හෙල කවි වියලි
සැගවෙන විටක සිව් පැදිවි
ලන්ඩන් කවිය මුල්වි
කල අතකස මෙහෙය පුදදි…

එවක කවි අවි විය
හැම සටන් පෙරමුණ එය විය
මතක අතකස විය
එවන් නිමි කවි අදද ඇවසිය…

විරු කවි ලිවූවෝ
සෙනෙහෙ පැදි ගෙතුම් කරුවෝ
කවියෙන් රට කෙරුවෝ
එදා අතකස කවිය සතුවෝ…

අතකස මතක ගිලිහී
විටදි ඒ ගැන සිත්වී
කල මෙහෙය ලන්ඩන් කිවිදී
වෙත කවි කුසුම් පුදදී…