ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අතකස අබිමන් 86

අතකස අබිමන් 86

කිවිපති විමල් රූබසිංහ
2021-March

හෙළ රස කවිය හිස මත්තේ තබා ගෙන
කවි කිවිඳියන් දෙපසේ පිරිවරා ගෙන
කවියෙන් දැයේ නව දියුණුව සොයාගෙන
අ.ත.ක.ස. මව අසූ හය වසට ළංවින

රජ මැති ඇමතිවරු කවි කිවිඳියන් සමගින
පොදු ජනතාව ගුරු දෙගුරුන්ද සිත් ගෙන
පාසල් දරුවනුත් කවිමගට අරගෙන
අ.ත.ක.ස පෙරට යයි අප සතුටු කරගෙන