ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අංඟන රංගන

අංඟන රංගන

ආචාර්ය ඥානතිලක හේවාගමගේ සිඩ්නි, ඕස්ට්‍රේලියාව
2021-June

තුන්පොට සේලය සීනිඟටායා
බීරලු හැට්ටය පුන්ලයටායා
සාල වනේ පිපි මල් හිසටායා
රන් සලඹේ රුව පාද කැපේයා

අංජන කුංකුම ගල්ව වතේයා
පීර වරල් පිට මැද්දෙ හෙළායා
කෝල බැලුම් වත රූ සුදිලේයා
නාරිලතා මල සේ බැබලේයා

රන් තැලි එබ්බවු මාල දිලේයා
තෝඩුද කන් පෙති මත්තට ඒයා
දෑතෙම රන් ගිරි සන් නද දේයා
පාද තබා ලලනා සබයේයා

කන්කලු සුන්දර ගීත ඇසේයා
රැස්දෙන රංගන දෑසෙ පිරේයා
මන්ද පමා නුඹ පාළු දැනේයා
අන්දව මන්දව මා පසුවේයා

තරඟවැල විරිත
බ ගණ, බ ගණ, බ ගණ, ගුරු, ගුරු
එළිසමය පාදාන්තයේ
(බ ගණය – ගුරු, ලගු, ලගු)