ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

කොරෝනාව පරදා ජයගත් දාට

කොරෝනාව පරදා ජයගත් දාට

වෛද්‍ය ටියුඩර් ද සිල්වා - කෙන්ට්, එංගලන්තය
2021-April

කොරෝනාව පරදා ජය. ගත්. දාට
යමු මිතුරේ අපෙ. ලස්සන. ගම රටට
පැහුනු ගොයම් යායක හැඩ බලන්නට
පාසිකුඩා වෙරලේ පා. තෙමන්නට
අලුත් මාලු හොද්දක. රස. විදින්නට
යමු මිතුරේ අපෙ ලස්සන. ගම රටට

කොරෝනාව පරදා ජය. ගත්. දාට
යමු මිතුරේ අපෙ ලස්සන. ගම රටට
දලදා සමිදු තවසැරයක්. වදින්නට
සිරිපා ගිරේ ඉරසේවය. බලන්නට
අනුරපුරේ ශිමා බෝ. පුදන්නට
යමු මිතුරේ අපෙ ලස්සන. ගම රටට

කොරෝනාව පරදා ජය. ගත්. දාට
යමු මිතුරේ අපෙ ලස්සන. ගම රටට
අවුකන බුදුරුවේ. විශ්මය. . දකින්නට
සමාදි පිලිමයේ සිසිලස. විදින්නට
සීගිරි ගලේ බිතුසිතුවම් බලන්නට
යමු මිතුරේ අපෙ ලස්සන. ගම රටට

කොරෝනාව පරදා ජය. ගත්. දාට
යමු මිතුරේ අපෙ ලස්සන. ගම රටට
වැලමිටි වන්ගු පසුකර කදු. නගින්නට
කදුකරයේ තේවල රස. බලන්නට
තුන්පත් ‍රෑන උඩවලවේ. සොයන්නට
යමු මිතුරේ අපෙ ලස්සන. ගම රටට

17 මාර්තු 2021