‘හයිවේ’ දසුනක්

ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
ජයතිලක කම්මැල්ලවීර
2021-October

වැහිබර අහස යට
පැතිරුණු පුරන් කුඹුරක
බිම කොටයි
වියපත්, කෙසඟ ගොවියෙක්

නිසරු කෙත්වතු මැද
උස්මහත් වූ කන්ද
බොහෝ ඈතට පෙනෙයි
එහි නැගුණු විහාරය

මීදුමෙන් වැසී යයි
ධවල පැහැ බුදු සිරස
රන්වනින් තෙද පායි
තුඟු, විසල් වට බැම්ම

දුරින් දුරටම ඇසෙයි
ඝණ්ටාව හඬන හඬ
සිහින් කෙඳිරියක් සේ
තෙත්බරව, දුක්බරව