ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුදු නෙළුම

සුදු නෙළුම

කපිල කුමාර කාලිංග
2021-December

සුනිල විල බැස
නෙළමි සුසුදු නෙළුමක්

රැඳෙන්නට මා අස
දෙමින් රුව හා සුවඳ
හිරු බැස යනතුරුම

හෙට අරුණෝදයේ
යළි පිපෙනු ඇත
තව තවත් නෙළුම් ඒ විල
නොනෙළමි ඒ කිසිත්

ව්ඳිමි , දකිනෙමි
මතක මලසුනේ වූ එ මලම
දිවිගමන මැද නෙළූ
බැස ගිය ද දිවයුරු
නොමැළ වෙයි එය
සුපිපෙයි ගනඳුරේ වුව

කපිල කුමාර කාලිංග .