ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිව් සැත්තෑ වසරක පාලන හරස්කඩක් සමග ගා ̈මුවදොරින් හැරවුම් ලක්ෂයක්

සිව් සැත්තෑ වසරක පාලන හරස්කඩක් සමග ගා ̈මුවදොරින් හැරවුම් ලක්ෂයක්

නිශ්ශංක දිද්දෙණිය
2022-May