ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිනාසී දිව එන්න දෝණි ……

සිනාසී දිව එන්න දෝණි ……

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ - මිසිසාගා - කැනඩාව
2024-July

සරසවිය ළග ළගයි දෝණි

සැරසෙන්න එහි යන්න දෝණි

වැටකඩුළු නිමක් නැහැ දෝණි

නොබියවම ජයගන්න දෝණි

දිරි එඩිය වැඩි වැඩිය ඕනි

ඉවසන්න හුරුවෙන්න වේවි

බර දරන්නත් ඔබට වේවි

සැකක් නැහැ ඔබ දිනයි දෝණි

රට දැයට සම්පතක් දෝණි

අපට නුඹ මහමෙරක් දෝණි

සිනාසී දිව එන්න දෝණි

සුබපැතුම් , සුබගමන් දෝණි