ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ලෝකෝපකාරයේ සිත්ගත් කවි

ලෝකෝපකාරයේ සිත්ගත් කවි

රණස්ගල්ලේ නා හිමි
2021-December

නිරිඳුන් ඉදිරියෙහි
අකාරණ කන් කෙඳිරි නො කරවු
රද අදහස් ලෙසට
වදන් දෙව් දෙවු සැබෑ වන මෙන්

රජුන් ඉදිරියෙහි නිකරුණේ කන් කෙඳිරි නො ගා රජු ගේ
අදහස් දැනගෙන සත්‍ය වූ උතුම් බසක් කියවු