ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

රති රස – 2

රති රස – 2

නිමල් අබේසිංහ - කඳාන
2021-December

අපසර විලැසි කණදෝ
තිදැස සේ දිදුලේය නුඹ හී
දිව සමුව සේ සැහැන් වද
බඹ කත් නුඹයැ ලන්දූ

රුසිනිදු අතැර මීනය
බැම සිඳුම් කැඳුම්
අනුනුය මහද නිබඳේ
ගිනි මල් මුරුත මන කල
මුහුකුළු සිපිනු රුචියේ

කෙසරිඳු මිහිරැ මුසපත්
සිපියි බමා වුවනත් සියපත්
සියොලඟ පුරා මන්මත්
බමයි බඹරිඳු වූ මත්

කුස නුදුරු ඇතිනා
අක්සුණු බිඳැර දමනා
මුව නැඹ සුවඳිනා
බමර ඇතිසේ විඳිනා

රුවන් විලාසිනියක දිස්වෙන මහත
වුවන් කලඹවයි ලවනින් කර බීත
තුවන් මදසනෙහි මමරව රස විඳිත
බැජන් නොමැතිවම අඹ ගලතේ රජත