ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි – අප්‍රේල්

යසෝදරාවතේ සිත්ගත් කවි – අප්‍රේල්

මහනුවර යුගයේ ජන කවියා
2021-April

පැතුන් බලෙන් දෙන්නා ආවේ පේවී
කතුන් සැමට නායක බිම්බා දේවී
ඉතින් සසර ඇවිදින්නේ නැත දේවී
ගොසින් බුදුව එනකල් සිටපන් දේවී