ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මාගේ ද්වීපය වුනා සිරි සදහම් පුරවරය අනුබුදු සමින්දුනේ

මාගේ ද්වීපය වුනා සිරි සදහම් පුරවරය අනුබුදු සමින්දුනේ

අමර ගුණසේකර - Marne la Valée ප්‍රංශය
2023-June