පෞද්ගලික රෝහල් හිමි සුදනන් පිදුම

වෛද්‍ය උදාර කුලරත්න - එංගලන්තය
වෛද්‍ය උදාර කුලරත්න - එංගලන්තය
2021-September

වසංගතේ ආදා සිට නොමැත සිනා
පවන් පොදත් නොමිලේ දෙන කුළුණු ගුනා
ගහෙන් වැටුන මිනිහා ලෙව කෑව ගොනා
දෙතුන් වර නිවන් දැකුමට සදනු මෙනා

ගෙවාගත නොහැකි දන වුව පිළිගන්නේ
දිවා රෑ දෙකෙහි ජන හිත සුව දන්නේ
වවා ගෙන පළා කොල පමණයි කන්නේ
සුවාසූ සහස් දෙවි ඔබ රැක ගන්නේ

දැයේ පිනට වියත් දසුන් ලද අපට
බයේ සිඳු ගැලූවද අඳනය කුමට
ගියේ නම් දිනෙක ලෝ හැර කල පිනට
තියේ තුසිතයේ කාමරයක් ඔබට