ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

පෙරලමු.

පෙරලමු.

වෛද්‍ය චතුර එම්. විමලරත්න - වැල්ලවාය
2023-March

දොවා ලූ කිරි මුට්ටිය
වටා වූ ගව පට්ටිය
හලා මුත් ගොම කුට්ටිය
වඩා යන සැම්බැට්ටි* ය

කවට ප්‍රෝඩා සිනා ය
නිවට නැටි බලු වනා ය
පවට නොම පින මනා ය
හැවට පෙන උවමනා ය

දරු කැලැම කළුවරේ ය
විරු මරා මවු හිරේ ය
සොරු රජව මහපුරේ ය
ගරු නමට බලු පොරේ ය

දුෂණය හැමතැනමය
භාෂණය දුක ගැනමය
ආසනය තිප්පොලමය
ශාසනය විය කරුමය

පිංබිම අපා දුකකි ය
ගංබිම දුගී බිමකිය
දැන් රටට නව නමෙකි ය
“ගොං රජකරන වැයිකිය”

අතැර දෑ කුල භේදය
නිතර කර සංවාදය
සතර දැන මැඩ ක්‍රෝධය
නතර කරලමු චෝර සාදය.

වර අපි එකට එක්වෙමූ
බර හිත බිමට බස්සමූ
පර හොර රැලම දක්‌කමූ
සැර රහට කිරිබත් කමූ.

*සම්බැට්ටි : රජු මලපහ කලපසු හෝදන නිලධාරියා.