ප්‍රේමය මෙයද?

හරිනි උත්පලවන්නා සුමනසේකර - කොළඹ
හරිනි උත්පලවන්නා සුමනසේකර - කොළඹ
2021-September

කෙතරම් අවැසි මුත් මට ඔබ දකින්නට
බොහො දුර ගොසින් ඇත නෑ නෙත ගැටෙන්නට
ගොලුවූ සදලුතලයෙම ඇති හිස් තැනට
මගෙ දුක පුරමි දරමින් එය උතුරන්ට..

පෙරදා ඇසුණු හඩ අද නෑ මට ඇසුනේ
ඔබගේ මුහුණ නෑ අද මට එහි පෙනුනේ
අහසත් කලුව ගිගුරුම් දී වැලපෙන්නේ
වැලපුම් කඳුළු දෝ මහ වැහි වී එන්නේ

පෙරදා ඔබේ සිනහව මට සිහිවන්නේ
ඔබෙ රුව මැවි මැවී ආපසු නැතිවන්නේ
විදුලිය ලෙසින් මා මුලු ගත සසලෙන්නේ
ප්‍රේමය මෙයද නැත මා හට වැටහෙන්නේ……