ප්‍රසුතාගාරයෙන් ළදරු ඒකකයට ගිය පැන්චිට

වෛද්‍ය ඇනෙස්ටා විජේසිංහ - ඕමානය
වෛද්‍ය ඇනෙස්ටා විජේසිංහ - ඕමානය
2021-September

ටිකක් හයියෙන් හුස්ම ඇද්දොත්
ඒ ළඟම මම නවතිමි
ටිකක් වැඩිපුර බලා හිටියොත්
කඳුළු බැමි බිඳ ඇදහැලී
ටිකක් ළඟ ඉඳ හිස මදින්නම්
ජීවිතේ හරි කෙටි වැඩියි
ටිකක් ළඟකදි ආව දෝතට
ඒ සතුට මට දුක වැඩියි

පුංචි පැන්චන් අල්ලකට පොඩ්
ඇතුලේ වීදුරු කාමරේ
පුංචි පපුවට තෙරුනාදෝ
කඳුලකිය බර සාගරේ
පුංචි අත් පොඩි අතර ගුලිවු
සිතේ සනිහිඳ ආදරේ
පුංචි පැන්චියේ සටන් වැදියන්
වැළඳ ගන්නට ජිවිතේ

අම්මා

AnA 2021/08