පරිගණකය ලැප්ටොප් නැති ඒ කාලේ

ප්‍රීති රන්දෙනිය
ප්‍රීති රන්දෙනිය
2021-October

ඔට්ටු ඔට්ටු ඔට්ටු කියලා ඉස්සර කාලේ
පුංචි පුංචි අපි ඔක්කොම හැංගුන තාලේ
රංචු රංචු රංචු ගැසී අඹ ඇට පැන්නේ
අයිස් පයිස් ටින් කඩන්න කවුදෝ එන්නේ

චක්ගුඩු චක්ගුඩු කියලා චක්ගුඩු පැන්නා.
ගුඩු ගුඩු දෙයියං කියලා ගමේම දිව්වා
පොල් පිත්තට අණක් ගහලා හරකෙක් හැදුවා
ජංග් මංග් ජංග් මංග් කියලා ඌව එලෙව්වා

උච්චි උච්චි කියපු ගමන් තෝල් කියනවා
නැට්ට නැති කොලේ ගේන්න අනක් ලැබෙනවා
නැට්ට නොමැති කොල ගේන්න වත්ත පෙරලුවා
පත්තර කොලයක් ගේන්න අපිට බැරි වුනා.

උනුවතුරෙන් දෙකක් දෙනවා ඒක හරි සැරයි.
ඇල් වතුරෙන් තවත් දෙකක් ලැබෙනවා සිකුරුයි
පරඝනකය ටෙලිපෝනය ලැප්ටොප් නැතුවා
ගහ කොල මල් සොබාදහම ගුරුවරුන් වුනා