ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දෙගුරුන් වඳිමි අදරින්

දෙගුරුන් වඳිමි අදරින්

මොනිකා නානායක්කාර - බණ්ඩාරගම
2021-September

මව්නට පියතුමට නැමඳුම දී නිතර
ගුරු ඔවදන් ලබමු ලැබගෙන සිප් සතර
ගුණවත් කමින් බබළන දරුවන් අතර
මුල්තැන ලබා ගමු සිරිලක බිම පතර

පෙව් කිරිවලට රන් දා බිඳු ගත සේදූ
දෙමු දරු සෙනේ මෙත් කරුණාවෙන් ඈදූ
ගව්රවයෙන් යුතුව ගුණ කඳ දැක මෝදූ
මව්පිය දෙපල මම නමඳින්නෙමි සාදූ

2021 . 08 . 29