ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ගැල්

ගැල්

මධුෂානි ඩයස්
2023-April

බිඳී ගිය සක ඇතිව
තල්ලු වී යන ගැල් ය

කඩ ඇණ කැඩී උඩුකුරුව
සයනයේ හොත් ගැල් ය

කවුළු ළඟ නොසෙල් වී
මාවතට එබි ගැල් ය

ගල් ව ගිය හදවතින්
ඔහෙ බලන් ඉන්නා ගැල් ය

තමන්ටම තමන්ව ද
අමතකව ගිය ගැල් ය

හැර පියනු බැරි මතක
කඳුළු කර බොන ගැල් ය

අඹරාව ගැළව ගොස්
හුදෙකලා වූ ගැල් ය

මිණි ගෙඩි නිහඬ වන තුරු
දවස් ගණිනා ගැල් ය

සිත ඇති කය නැති ගැල් ය
කය ඇති සිත නැති ගැල් ය

යටගිය දවස දිවි බර
නොලැසි ව ඇදි ගැල් ය
මහළු මඩමේ ගාල් කල
මේ දිරා ගිය ගැල් ය..