ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අලුපිඬකි ඒ අතීතේ

අලුපිඬකි ඒ අතීතේ

ලූෂන් බුලත්සිංහල
2021-May