අනිච්චාවත සංකාරා !

වෛද්‍ය කමල් විතාරණ - ලන්ඩනය
වෛද්‍ය කමල් විතාරණ - ලන්ඩනය
2021-November

මහලුව ලෙඩව අවසන් ගමනට යාම
වැලකිය නොහැක උරුමයි කාටත් ඒක
හඬනා පිරිස සනසන්නට මළගේක
මිතුරෙක් එක්ක යන්නට වුනි පෙරදාක

මිනියක් වටේ රැස්වී හඬමින් බෝම
කියවති හඬින් අනිචාවත සංකාර
තේරුම නොදැන කිව්වට මේ ගාතාව
දුක නැතිවේද මේ සසරෙහි කිසිදාක

හේතුව ඇති කලට ඇති වෙන සංකාර
හේතුව නැති උනොත් මියැදෙයි ඉඳුරාම
ඇති නැති වීම දැක දැන ගත් වින්‍යාන
බව දුක නසා පෙන්වයි මග නිර්වාන

ඇතිවී නැතිව යන සිතුවිලි දුටුවාම
එහි ඇති නිත්‍ය නැති බව යලි දැනුනාම
නොඇලී නොගැටි ඉන්නට හැක හිත ගාව
දුක ඇති වෙන්න ඉඩ නැහැ ඇත්තයි ඒක

මැරුනු නිසා නෙවි ඒ අය තැවෙන්නේ
ඇලෙනා ගැටෙන සිත හින්දයි හඩන්නේ
මද්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් නම් සිටින්නේ
එකොලොස් ගින්නෙ නැහැ ගිනි දැලි නැගෙන්නේ